Vedtægter for foreningen Herning Sportsdykkerklub Perlen.

 

§ 1 Almindelige bestemmelser. 

Stk. 1
Herning Sportsdykkerklub`s navn er "Perlen". Klubben er stiftet d. 1. april 1969. Klubben er hjemmehørende i Herning Kommune.

Stk. 2 
Personer, der ønsker optagelse i klubben, skal kunne svømme.

Stk. 3
“Perlen” skal være tilmeldt “Dansk Sportsdykker Forbund” (D.S.F.).

Stk. 4
Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Stk. 5
Hvis et medlem har restance, udover 1 måned, kan han/hun udelukkes fra klubben. Såfremt vedkommende ikke senest 8 dage, efter kasserens derom givne meddelelse, har afviklet sit medlemsskab eller betalt restancen, slettes han/ hun af klubben.

Stk. 6 
Udgået.

Stk. 7
Udgået.

Stk. 8
Et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser, skader undervandssporten eller overtræder klubbens love, kan efter udelukkelsesudvalget´s (som består af bestyrelsen, suppleanter og revisorer) afgørelse udelukkes af klubben, eller i et af klubben fastsat tidsrum. 
Afgørelsen skal vedtages med almindeligt flertal i udelukkelsesudvalget, og skal meddeles D.S.F. samtidig med udelukkelsen. En sådan afgørelse kan indbringes for D.S.F.´s ordens- og amatørudvalg, hvis afgørelse igen kan indbringes for D.I.F.´s ordens- og amatørudvalg.

Stk. 9
"Perlen`s" regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Kontingent opkræves 2 gange årlig, 1. januar og 1. juli.  

Stk. 10
Bestyrelsen for "Perlen" består af Formand, næstformand, kasserer, sekretæren og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 11
"Perlen" tegnes og forpligtes udadtil af formand og kasserer.

Stk. 12
Til drift af "Perlen" kan der optages sponsorater fra fx offentlige myndigheder, fonde, virksomheder eller privatpersoner. Ingen sponsorater kan af sponsoren gøres betinget til brug for specifikke formål. Økonomiske midler som kommer ind ved sponsorater disponeres suverænt af Perlens bestyrelsen. 

 

§ 2 Formål.

Stk. 1 
Det er "Perlen`s" formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke sportsdykning, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til sportsdykning.

 

§ 3 Medlemmer.

Stk. 1 
Som passivt medlem kan optages personer, der ikke aktivt beskæftiger sig med uv-sport.

Stk. 2 
Som æresmedlem kan optages personer, der efter bestyrelsens skøn har gjort et uegennyttigt arbejde for “Perlen”, og vist stor interesse for denne.

Stk. 3 
Medlemmer, som søger optagelse i “Perlen”, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4 
Nye medlemmer har først stemmeret 4 måneder efter indmeldelsesgebyr og kontingent er indbetalt.

Stk. 5 
Som junior kan man optages i Perlen når man fylder 12 år.


§ 4 Valgret og valgbarhed.

Stk. 1 
Valgret og valgbarhed til “Perlen´s” bestyrelse har alle aktive medlemmer.

Stk. 2 
Klubformanden kan ikke være medlem af nogen af specialudvalgene.

Stk. 3 
Valgene træffes ved simpelt flertal, således at højeste antal stemmer giver repræsentation i bestyrelsen, næsthøjeste antal, post som suppleant. Valgene kan foregå ved almindelig håndsoprækning, men skal ske skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende begærer dette.

 

§ 5 Generalforsamling.

Stk. 1 
Afholdelse af generalforsamling finder sted hvert år inden 1. marts.

Stk. 2 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst 1/5 af de aktive medlemmer skriftligt fremsender ønske herom til formanden, med motiveret dagsorden.
En sådan generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at der er fremsat anmodning herom, men dog tidligst 14 dage efter anmodningen.

 

§ 6 Dagsorden.

Stk. 1 
Dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamling og med 3 ugers varsel.

Stk. 2 
Forslag til punkter på dagsordenen skal indleveres skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende obligatoriske punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Udvalgsformænd aflægger beretning.
4. Revideret regnskab fremlægges.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. 

- På lige årstal valg af formand, sekretær, bestyrelsesmedlem og revisor.

- På ulige årstal valg af næstformand, kasserer og revisor.

- Hvert år vælges 2 suppleanter.

7. Valg af 2 udvalgsformænd. 
- På lige årstal valg af udvalgsformand til turudvalg og fridykning.

- På ulige årstal valg af udvalgsformand til juniorudvalg.

- Hvert år vælges 1 suppleant fra hvert udvalg, der er på valg.

8. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
9. Eventuelt.

 

§ 7 Angående dykning.

Stk. 1 
Ved alle former for dykning, der er på medlemmernes egen risiko og ansvar, bør D.S.F.´s sikkerhedsbestemmelser følges.

Stk. 2 
Ingen arrangementer må foretages i “Perlen´s” navn eller mærke, uden bestyrelsens samtykke, og uden en af bestyrelsen udpeget leder.


§ 8 Ophævelse af “Perlen”.

Stk. 1 
Ophævelse af “Perlen” kan kun ske, når der er under 4 aktive medlemmer i klubben. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde D.S.F. til almene formål.

 

§ 9 Ændring af klubbens love.

Stk. 1 
Til ændring af klubbens love kræves mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen, medens andre afgørelser træffes ved relativt flertal.

Stk. 2
Denne lov vedtaget på ordinær generalforsamling d. 23. februar 2021.